Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 2213645
Ngày ban hành:
01/01/2022
Ngày hiệu lực:
01/01/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/10/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/10/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

các văn bản: thông báo duyệt thu chi của Phòng TC Lạng Giang, QĐ công khai các khoản thu của trường MN, Danh mục các khoản thu đi kèm

Ngày ban hành:
30/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/09/2021
Ngày hiệu lực:
20/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bảng phân  công chuyên môn năm học 2021-222

Ngày ban hành:
15/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phân luồng, dãn cách khi đón trả trẻ trong mùa dịch

Ngày ban hành:
05/09/2021
Ngày hiệu lực:
05/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực