Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 2213645
Ngày ban hành:
16/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực