Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 2213645